SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Souhlasím, aby na základě článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával správce

Truhlářství Švec s.r.o.
Čenkov 19
58901, Třešť
IČ:  10839054
DIČ:CZ10839054

 (dále jen „Správce“) moje osobní údaje:

 1. jméno, příjmení, příp. tituly před a za jménem,

 2. adresa místa trvalého bydliště,

 3. datum narození

 4. telefonní číslo,

 5. e-mail

za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.

Souhlasím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, (tituly), telefonní číslo a e-mail ostatním členům Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z.s.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (článek 15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (článek 16 Nařízení),

 • na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle článku 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle článku 18 Nařízení,

 • na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v článku 20 Nařízení,

 • odvolat tento souhlas podle článku 7, odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci stížnost podle článku 77 Nařízení.

Jsem srozuměn/srozuměna, že v případě odmítnutí poskytnutí výše uvedených osobních údajů se nemohu využívat služeb Truhlářství Zdeněk Švec, Čenkov 19 589 01 Třešť

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji souhlasem se zpracováním osobních údajů.